Upravit stránku

Nová zelená úsporám


Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám byla vyhlášena 22.října 2015. Výzva není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotace, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem ukončení 31.12.2021.

Třetí výzva pro rodinné domy zahrnuje tyto oblasti podpory:

 

 • Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • Oblast B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

Maximální podpora pro jednu žádost činí 50% způsobilých výdajů, které je nutné řádně doložit. Peníze budou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů (pokud je žádost o dotaci bezchybná).

Na každý rodinný dům je možné uplatnit pouze jednu žádost, která však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

 

V Moravskoslezském a Ústeckém kraji budou dotace pro majitele rodinných domů zvýšeny o 10%.

Postup při podávání žádosti:

 

 • registrace žadatele do webového rozhraní informačního systému Programu
  ( www.novazelenausporam.cz » podat žádost » registrace » vyplnění e-mailu, jména a příjmení, hesla » registrovat » dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na e-mail)
 • vyplnění elektronického formuláře žádosti (evidence žádosti)
  (podat žádost » přihlášení » vyplnění e-mailu a hesla » přihlásit)

 • doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí

Žadatelé, kteří nedisponují elektronickým zařízením pro samotné podání žádosti, mohou navštívit krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí, kde jim bude podání umožněno.

Požadované dokumenty:


Veškeré dokumenty se dokládají v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak. Doručené písemnosti se nevrací!

Předkládané dokumenty:

 • formulář žádosti o podporu

 • odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy dle oblasti podpory

 • krycí list technických parametrů – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy

 • výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 měsíců

 • soupis faktur – soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření

 • faktury za realizaci včetně soupisu prací nebo položkový rozpočet

 • potvrzení o úhradě – výpisy z účtu, příjmové doklady