Upravit stránku

Spotřeba energie


významně ovlivňuje životy všech lidí, kdy se zvyšováním životního standardu roste i požadavek na její spotřebu.
Domácnosti představují velkou část celkové spotřeby energie, především vynaložené na vytápění. Trendem naší doby je snížit spotřebu energie domácností, zejména v oblasti vytápění.
Energetické vlastnosti provozu budovy lze nejlépe ovlivnit již v projektové fázi, správnou volbou faktorů, které mají vliv na ENB (energetickou náročnost budovy).


Hlavní faktory ovlivňující ENB:

 

 • volba pozemku a umístění domu na parcelu
 • vhodná orientace domu ke světovým stranám z hlediska oslunění
 • převládající směr a intenzita větru
 • dobrý architektonický návrh (velikost budovy, tvarové řešení, vnitřní uspořádání, atd.)
 • zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, zvolením správné šířky a kvality obvodových stěn, případně zateplení
 • dostatečné a vhodné zateplení střešního pláště a podlah
 • dobrá kvalita rámu a zasklení u oken a dveří
 • regulace vytápění (programovatelný pokojový termostat, termostatické ventily na radiátorech)
 • řízené větráním s regulací tepla
 • správná volba technického zařízení pro vytápění

Při návrhu vnější obalové konstrukce je nutné splnit požadavky dané ČSN 730540-2:

 • na součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]

  vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí a vypočte se jako obrácená hodnota tepelného odporu při prostupu tepla:[W.m-2 .K-1]
 • požadavky na vnitřní povrchové teploty a kondenzaci par v konstrukci

výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci provádíme pomocí okrajových podmínek, které odpovídají největšímu rozdílu parciálních tlaků vodní páry v interiéru a exteriéru.
Toto odpovídá i největšímu teplotnímu rozdílu venkovního a vnitřního prostředí, proto výpočet provádíme pro zimní období. Používaná výpočtová teplota v interiéru bývá 21°C a venkovní dané lokality na našem území nejčastěji -15°C
Ke kondenzaci vodní páry dochází, dosáhne-li skutečný částečný tlak vodní páry v libovolném průřezu konstrukce alespoň hodnoty nasyceného tlaku vodní páry: pv ≥ pv, sat

(Vzor výpočtu pro naše konstrukční systémy najdete v oddíle viz „technologie dřevostavby - výpočet“, viz „technologie zděné stavby – výpočet“)

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)], dle ČSN 730540-2 –
Tepelná ochrana budov:

Budova – běžná s převažující navrhovanou vnitřní teplotou 8im = 18°C až 22°C

Požadované
UN,20 [W/(m2.K)]

Doporučené
UN,20 [W/(m2.K)]

Střecha plochá a šikmá do 45° včetně

0,24

0,16

Vnější stěna

lehká

0,30

0,20

těžká

0,38

0,25

Podlaha k zemině

0,45

0,30


Navržený systém obvodového pláště rodinného domu se odrazí na ukazateli měrné potřeby tepla na vytápění [EPA v kWh/(m2.rok) vypočteného podle normy ČSN EN ISO 13790. Tato hodnota je znázorněna v PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Měrná potřeba na vytápění

je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy - kWh/(m2.rok). Jde o energetický výstup z objektu, který je dán. Potřeba tepla tedy vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Na základě zákona č. 406/2006 Sb. § 7 a, o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ukládá povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat PENB.

Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.
Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty, pokud se renovuje více než 25% obálky budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.

TřídaSlovní vyjádření ENBMěrná spotřeba energie rodinného domu [kWh/(m2rok)]Měrná spotřeba energie bytového domu [kWh/(m2rok)]
AMímořádně úsporná< 51< 43
BÚsporná51 - 9743 - 82
CVyhovující98 - 14283 - 120
DNevyhovující143 -191121 - 162
ENehospodárná192 - 240163 - 205
FVelmi nehospodárná241 - 286206 - 245
GMimořádně nehospodárná> 286> 245